Informatyczny Kalendarz Adwentowy

Seniorzy 2020

Regulamin Informatycznego Kalendarza Adwentowego (Seniorzy 2020)

 1. Organizatorami konkursu »Informatyczny Kalendarz Adwentowy« (Seniorzy 2020), zwanego dalej Konkursem, są Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Departament Edukacji i Nauki, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, zwani dalej Organizatorami.
 2. Patronat nad Konkursem sprawują: Krzysztof Dyczkowski, Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Mieczysław Cichoń, Prezes Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.
 4. Od 29 listopada 2020 roku (niedziela) każdego dnia o godzinie 19:00 na stronie internetowej konkursu, publikowane będzie jedno zadanie. Ostatnie zadanie opublikowane zostanie dnia 23 grudnia 2020 roku o godzinie 19:00. Rozwiązaniem każdego z zadań jest liczba naturalna.
 5. Uczestnicy Konkursu rozwiązują zadania, a następnie rozwiązania przesyłają za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu do godziny 17:00 dnia następnego (na przykład, jeśli zadanie opublikowane zostało dnia 11 grudnia o godzinie 19:00, to jego rozwiązanie można przesłać do dnia 12 grudnia do godziny 17:00).
 6. Do Konkursu można przystąpić w dowolnym momencie poprzez utworzenie konta na stronie internetowej konkursu i przesłanie rozwiązania bieżącego zadania. Zakładając konto należy podać nazwę szkoły oraz imię i nazwisko, a wysyłając rozwiązania należy podać adres e-mail i związany z nim, wygenerowany automatycznie kod PIN. W czasie trwania Konkursu, wysyłając rozwiązanie zadania, należy podawać ten sam adres e-mail.
 7. W ramach jednego zadania można wysłać dowolną liczbę rozwiązań, jednak pod uwagę brane będzie rozwiązanie wysłane najpóźniej. Na adres email podany przez użytkownika wysyłane będą potwierdzenia rozwiązania zadań.
 8. Za poprawnie rozwiązane zadanie przyznany jest jeden punkt. Od 30 listopada 2020 roku, od godziny 17:00, Organizatorzy publikować będą ranking uczestników. Uczestnik, który wysłał większą liczbę poprawnych rozwiązań, zajmie w rankingu wyższe miejsce. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilka osób, o kolejności w rankingu decyduje łączna pozycja wyznaczana na podstawie czasów przesłania rozwiązań.
 9. Zadania należy rozwiązywać samodzielnie. Organizatorzy przyznają sobie prawo do zdyskwalifikowania uczestników z powodu podejrzenia pracy niesamodzielnej.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zweryfikowania, czy uczestnik uczęszcza do zadeklarowanej szkoły.
 11. Przystępując do Konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły na liście rankingowej oraz liście laureatów.
 12. Po zakończeniu Konkursu, w terminie do 7 stycznia 2021 roku, na stronie konkursu umieszczona zostanie ostateczna lista laureatów. Laureatami zostaną osoby znajdujące się na 20 pierwszych miejscach listy rankingowej. Laureaci otrzymają nagrody. Wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w styczniu 2021 roku. Jeśli sytuacja epidemiczna na to nie pozwoli, nagrody zostaną przesłane do laureatów.
 13. Wszelkie uwagi organizacyjne oraz merytoryczne dotyczące Konkursu, zadań i ich rozwiązań można kierować na adres is@kalendarzadwentowy.edu.pl. Adres ten będzie aktywny do 31 stycznia 2021 roku.